ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณ อบต.ชาติตระการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง