ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง