ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง