ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเปอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง