ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง