ชื่อเรื่อง : ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม สำหรับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง