ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน คสล. ข้ามคลองร้องนาคำ หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง