ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตตำบลชาติตระการ จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง