ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ จากหน้าโรงเรียนบ้านชาติตระการ ถึงบ้านนายอัน ขวัญนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง