ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง