ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ จำนวน 9 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง