ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ และสำหรับบริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลชาติตระการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง