ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง