ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลชาติตระการ จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง