ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดระบบไมโครโฟนไร้สาย ตั้งโต๊ะ สำหรับงานประชุมสัมมนา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง