ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เพื่อใช้แซ่มแซมรางระบายน้ำหมู่่ 7 บ้านน้ำพึง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง