ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมถนนสายน้ำพึง-น้ำพึง๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง