ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับเกรดลาดดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง