info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

เรื่องร้องทุกข์
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตตำบลชาติตระการ จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายช่วงที่ 1 สายช่วงที่ 2 และสายช่วงที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายช่วงที่ 1 สายช่วงที่ 2 และสายช่วงที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ จากหน้าโรงเรียนบ้านชาติตระการ ถึงบ้านนายอัน ขวัญนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตตำบลชาติตระการ จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ จากหน้าโรงเรียนบ้านชาติตระการ ถึงบ้านนายอัน ขวัญนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ และสำหรับบริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลชาติตระการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ จำนวน 9 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านนาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล . ชำรุด หมู่ที่ 9 บ้านนาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำบอร์ดเพื่อติดบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการและสมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้ในงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ซอยนาตาคล้อ ถึงไร่นายอุดร คงหินราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลชาติตระการ จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 3 บ้านปากรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลชาติตระการ จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ซอยนาตาคล้อ ถึงไร่นายอุดร คงหินราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ จุดยาภูหย่อง ถึงร่องขี้โก ช่วงหัวสะพานเหล็ก ถึงที่ดินนายวอง โคกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับ หมู่ที่ ๗ สายชุมชนบ้านน้ำพึง ต่อจากบ้านนายเม็ด เสนานุช ถึงบ้านนางบุญเติม แร่แพ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนางวิภารัตน์ หงส์จีน ถึงบ้านนางปรอย มั่นหยวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 5 ต่อจากเดิมจากบ้านนางวรรธิดา จันทะคุณ ถึงบ้านนางทอง เนตรแสงสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ จุดยาภูหย่อง ถึงร่องขี้โก ช่วงหัวสะพานเหล็ก ถึงที่ดินนายวอง โคกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 5 ต่อจากเดิมจากบ้านนางวรรธิดา จันทะคุณ ถึงบ้านนางทอง เนตรแสงสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนางวิภารัตน์ หงส์จีน ถึงบ้านนางปรอย มั่นหยวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน จำนวน 15 ตัว และ ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาท จำนวน 1 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน ขนาดกว้าง 95 ซม. ยาว 570 ซม.(ในกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดระบบไมโครโฟนไร้สาย ตั้งโต๊ะ สำหรับงานประชุมสัมมนา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมโรงกรองน้ำประปาหมู่บ้านปากรอง พร้อมตาข่ายกันนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมโรงกรองน้ำประปาหมู่บ้านปากรอง พร้อมตาข่ายกันนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำลักษณะรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๔๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้สำหรับผู้บริหารจำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ (เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
1 - 50 (ทั้งหมด 230 รายการ) 1 2 3 4 5
แนะนำผู้บริหาร
1629392400 ผู้บริหารองค์กร
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 53