องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
image การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [21 เมษายน 2565]
ประชุมประชาคมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน(ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570)และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ [7 มีนาคม 2565]
โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควันฝุ่น P.M.2.5 [25 กุมภาพันธ์ 2565]
ประชุมเตรียมความพร้อม ปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินงานการจัดเตรียมสถานที่ การประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) [12 พฤศจิกายน 2564]
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ของราษฎร [9 พฤศจิกายน 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ งานสวัสดิการชุมชน ร่วมกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน และประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชาติตระการ... [13 พฤษภาคม 2564]
1 1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ)