info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

เรื่องร้องทุกข์
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.ชาติตระการ ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ ในพื้นที่ตำบลชาติตระการ ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 9 หมู่บ้าน [9 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ [26 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จัดประชุมคณะกรรมประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง [24 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวศุวภัทร หมื่นชม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ มอบหมายผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินงานการจัดเตรียมสถานที่ การประชาสัมพันธ์... [12 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ร่วมกับ อสม.ตำบลชาติตระการ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ตามนโยบายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยมีกิจกรรมรณรงค์สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย... [11 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 11 พ.ย.64 นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณโลก พร้อมด้วยนายชวลิต เหมือนภักตร์ ผู้ช่วยผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางมาตรวจการเลือกตั้ง ณ อบต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก [11 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศุวภัทร หมื่นชม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [10 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 10 พ.ย. 2564 เป็นตัวแทนสมาคมคนตาบอดไทย มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ต.ชาติตระการ รวม 7 ราย [10 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 10 พ.ย.64 ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณโลก ได้เดินทางมาตรวจการเลือกตั้ง ณ อบต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก [10 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยนาตาคล้อ ถึงไร่นายอุดร คงหินราช ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 194.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 582.00 ตารางเมตร งบประมาณ 343,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ผู้รับจ้าง บริษัทพินนาเคิล คอนสตรัคชั่น 2518... [9 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 142 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 315