info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

เรื่องร้องทุกข์
group กองช่าง
นายปริชญ์ รัฐอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปริชญ์ รัฐอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
นายช่างโยธา
-
นายช่างโยธา
นางสาวนิภาพร จำปาปิ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิภาพร จำปาปิ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพลากร ถมยา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพลากร ถมยา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายณรงค์ชัย จันทะวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายณรงค์ชัย จันทะวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 266