info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

group กองคลัง
นางฐานนันท์ รินศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางฐานนันท์ รินศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรัชณีวรรณ์ บังองค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวรัชณีวรรณ์ บังองค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวเบญจมาศ ภูนัสสูง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวเบญจมาศ ภูนัสสูง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวจันทร์จิรา เรืองฤทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจันทร์จิรา เรืองฤทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางพิจิตร โคกน้อย
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางพิจิตร โคกน้อย
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวณัฐชยา จันทะคุณ
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวณัฐชยา จันทะคุณ
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวชนันทิตา พุดฉิม
จ้างเหมา
นางสาวชนันทิตา พุดฉิม
จ้างเหมา
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 121