info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

เรื่องร้องทุกข์
group หัวหน้าส่วนราชการ
-
ปลัด อบต.
-
ปลัด อบต.
นางสาวศุวภัทร หมื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-9616550
นางสาวศุวภัทร หมื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-9616550
นางฐานนันท์ รินศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 092-2629559
นางฐานนันท์ รินศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 092-2629559
นายปริชญ์ รัฐอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091-0276798
นายปริชญ์ รัฐอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091-0276798
นายพงษ์ศักดิ์ ขุมขำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-9534210
นายพงษ์ศักดิ์ ขุมขำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-9534210
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 295