info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

เรื่องร้องทุกข์
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลกเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ฉบับที่ 2 พ.ศ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศ​ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม)​พ. ศ. 2564 - การกำหนดโครง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 4 พศ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างฉบับที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8)พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 44