info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

เรื่องร้องทุกข์
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file พรบ.เทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเมืองพัทยา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file กฎหมายกระจายอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ขั้นตอนการให้บริหารข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file แบบรายงานโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 4