info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

เรื่องร้องทุกข์
folder จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับ หมู่ที่ 7 สายชุมชนน้ำพึง 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file โครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ 2 จากสะพานร้องนาเซ ถึงบ้านนายสำเภา อุ่นโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายบ้านนายสวาท คชมาตร ถึงบุ่งใหญ่ (ช่วงที่นานายบรรเจิด ลอยเหม็น ถึงที่นานายประดับ พรมนุช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ต่อจากเดิม) จากบ้านนางทอง เนตรแสงสี ถึงบ้านนางวรรณธิดา จันทะคุณ ช่วงที่นาจากที่นานายจำนง ด่อนแผ้ว ถึงไร่นายถนอม เนต poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8 สายบ้านนายบุญลือ ขันทอง ถึงไร่นายพร้อง คงทอง (ช่วงจากไร่นายสวัสดิ์ ป้องคูหลวง ถึงไร่นายวีนัส แก้วป้องปก) โดยวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านนายสวาท คชมาตร ถึงบุ่งใหญ่ (ช่วงจากนานายมงคล คงทอง ถึงนานายบรรเจิด ลอยเหม็น) โดยวิธีเฉพาะเจ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายรอบหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 สายทางเข้าบ้านนายคำไร้ จันทะคุณ ถึงลำน้ำพึง (ช่วงจากบ้านนายถนอม ดีป้อง ถึงลำน้ำพึง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายนาภูหย่อง ถึงร้องขี้โก (ช่วงต่อจากโครงการเดิม ถึงนานางทุเรียน สายจำปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file ทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายบ้านนางวาสนา ศรีอ็อด บ้านนายทวี อ่อนแตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน สายรอบหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ทำงาน โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายทางเข้าบ้านนายคำไร้ จันทะคุณ ถึงลำน้ำพึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายบ้านนางบุญลือ ขันทอง ถึงไร่นายพร้อง คงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนางบุญสงค์ อินทิพย์ – คริสตจักรปากรอง โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสมพงษ์ นามวงษา – บ้านนายสมชาย โสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านนายอิฐ พิมพา – ศาลปู่เจ้านาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน รอบหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file จ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ สายวัดเก่า-คอสะพานข้ามลำน้ำคับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ทำงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ สายจากบ้านนางบุญแทน อุ่นแก้ว - นาป่าผ้า(ลำน้ำภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายรอบหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 2