องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพ รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพ

รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน วิสัยทัศน์ "ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการบริการ" พันธกิจ 1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 2) จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 4) กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเน่าเสีย 5) ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 7) ส่งเสริมและให้ความรู้กับเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 9) จัดให้มีการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน 10) จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 11) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกาย จิตใจ สังคม และปัญญา แก่ประชาชน 12) สนับสนุนการรณรงค์ลดการบริโภค เหล้า บุหรี่ และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ทำลายสุขภาพ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์ "ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการบริการ" พันธกิจ 1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 2) จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 4) กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเน่าเสีย 5) ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 7) ส่งเสริมและให้ความรู้กับเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 9) จัดให้มีการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน 10) จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 11) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกาย จิตใจ สังคม และปัญญา แก่ประชาชน 12) สนับสนุนการรณรงค์ลดการบริโภค เหล้า บุหรี่ และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ทำลายสุขภาพ
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
คำขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ช้าล่าการ เมืองหน้าด่าน เป็นศรี โบราณคดี ภาพเขียนสี เป็นสง่า ธรรมชาติเสก น้ำตกเจ็ดชั้น ตระการตา งามล้ำค่า ประเพณี วิถีไทย
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน รอปรับปรุง
ข้อมูลหน่วยงาน
คำขวัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ช้าล่าการ เมืองหน้าด่าน เป็นศรี โบราณคดี ภาพเขียนสี เป็นสง่า ธรรมชาติเสก น้ำตกเจ็ดชั้น ตระการตา งามล้ำค่า ประเพณี วิถีไทย
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

รอปรับปรุง