องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
group คณะผู้บริหาร
นายอนุศักดิ์ เพียปลัด
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 0932466363
นายสังเวียน เต่านนท์
รองนายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 0885551852
นายสมาน อยู่ทิม
รองนายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 0895656973
นางสาวจินตนา หล่ออินทร์
เลขานุการนายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 0932496362
group ฝ่ายสภา
นายสมชาย บามา
ประธานสภา อบต.ชาติตระการ
โทร : 0642108295
นายบุญนัด ศรีอ๊อด
รองประธานสภา อบต.ชาติตระการ
โทร : 0613804044
นายอิต ทาสีดา
สมาชิกสภา หมู่ 1
โทร : 0622600947
นายสมคิด ขวัญเรือง
สมาชิกสภา หมู่ 3
โทร : 0979590916
นางสาวยุพดี ศรีนวล
สมาชิกสภา หมู่ 4
โทร : 0969619949
นางอลัทธญา ดวงทอง
สมาชิกสภา หมู่ 5
โทร : 0982309791
นางสาวพิมพ์ไพลิน เกตุพุด
สมาชิกสภา หมู่ 7
โทร : 0959518405
นายหล้า ป้องคูหลวง
สมาชิกสภา หมู่ 8
โทร : 0979876492
นางทองลอบ พิมพา
สมาชิกสภา หมู่ 9
โทร : 0849519443
group หัวหน้าส่วนราชการ
-ว่าง-
ปลัด อบต.
นางสาวศุวภัทร หมื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-9616550
นางสาววดี แสนแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0631467919
นายปริชญ์ รัฐอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091-0276798
นายพงษ์ศักดิ์ ขุมขำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-9534210
group สำนักปลัด
นางสาวศุวภัทร หมื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวพัชญ์สิตา รังสิมาต่อพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวถนิดา เนตรแสงสี
นักทรัพยากรบุคคล
- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไป
นายธนพล ศิริเลิศ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอมรรัตน์ ม่วงทิม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสมชาย เหล็กจั่น
พนง.สูบน้ำ
นายนำชัย นวลป้อง
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวรัชนีกร เพียธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมานนท์ จันทะลี
พนักงานขับเครื่องจักรกล
นายสุทธิชัย ปู่ถิ่น
คนงานเกษตร
นางเกิง พรมภาพ
นักการภารโรง
นายศรเทพ จันทะคุณ
คนสวน
นางสาวปริยาภัทร จันทะคุณ
คนงาน
นายอดุลย์ จันทะคุณ
คนงาน
นายวัชรากร อุ่นโต
คนงาน
นางสาวสายสุนีย์ มั่นเมือง
พนักงานจ้างเหมา
นายสมนึก มั่นเมือง
พนักงานจ้างเหมา
group กองคลัง
นางสาววดี แสนแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรัชณีวรรณ์ บังองค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวเบญจมาศ ภูนัสสูง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวจันทร์จิรา เรืองฤทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางพิจิตร โคกน้อย
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวณัฐชยา จันทะคุณ
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวชนันทิตา พุดฉิม
จ้างเหมา
group กองช่าง
นายปริชญ์ รัฐอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
นายช่างโยธา
นางสาวนิภาพร จำปาปิ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพลากร ถมยา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายณรงค์ชัย จันทะวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
group กองการศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ขุมขำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวอัจฉราภรณ์ คำมินทร์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุภาพร พุดฉิม
ครู (คศ.1)
นางสาวจิราภา เนตรแสงสี
ครู (คศ.1)
นางทองหลัน เงื่อนจันทร์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางดาว จันทะคุณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอมรรัตน์ จันทะลี
จ้างเหมา