info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993group คณะผู้บริหาร
นายบุญทา จันทะคุณ
นายก อบต.ชาติตระการ
นายบุญทา จันทะคุณ
นายก อบต.ชาติตระการ
นายแสง แต่งน้อย
รองนายก อบต.ชาติตระการ
นายแสง แต่งน้อย
รองนายก อบต.ชาติตระการ
นายสมาน บัวองค์
รองนายก อบต.ชาติตระการ
นายสมาน บัวองค์
รองนายก อบต.ชาติตระการ
นางสมธง โทจำปา
เลขานุการนายก อบต.ชาติตระการ
นางสมธง โทจำปา
เลขานุการนายก อบต.ชาติตระการ
group ฝ่ายสภา
นายทวีศักดิ์ ภูเขียว
ประธานสภา อบต.ชาติตระการ
นายทวีศักดิ์ ภูเขียว
ประธานสภา อบต.ชาติตระการ
นายสมพงษ์ จันทวงศ์
รองประธานสภา อบต.ชาติตระการ
นายสมพงษ์ จันทวงศ์
รองประธานสภา อบต.ชาติตระการ
นายอิต ทาสีดา
สมาชิกสภา หมู่ 1
นายอิต ทาสีดา
สมาชิกสภา หมู่ 1
นายสมาน อยู่ทิม
สมาชิกสภา หมู่ 1
นายสมาน อยู่ทิม
สมาชิกสภา หมู่ 1
นายสาร มั่นนาค
สมาชิกสภา หมู่ 2
นายสาร มั่นนาค
สมาชิกสภา หมู่ 2
-
สมาชิกสภา หมู่ 2
-
สมาชิกสภา หมู่ 2
นายอนุศักดิ์ เพียปลัด
สมาชิกสภา หมู่ 3
นายอนุศักดิ์ เพียปลัด
สมาชิกสภา หมู่ 3
นายสมคิด ขวัญเรือง
สมาชิกสภา หมู่ 3
นายสมคิด ขวัญเรือง
สมาชิกสภา หมู่ 3
นายพิชัย ยาจำปา
สมาชิกสภา หมู่ 4
นายพิชัย ยาจำปา
สมาชิกสภา หมู่ 4
นางหวั่น ศรีนวล
สมาชิกสภา หมู่ 4
นางหวั่น ศรีนวล
สมาชิกสภา หมู่ 4
นายลำไพร จันทะคุณ
สมาชิกสภา หมู่ 5
นายลำไพร จันทะคุณ
สมาชิกสภา หมู่ 5
นางวันเย็น เนตรแสงสี
สมาชิกสภา หมู่ 5
นางวันเย็น เนตรแสงสี
สมาชิกสภา หมู่ 5
นายบุญนัด ศรีอ๊อด
สมาชิกสภา หมู่ 6
นายบุญนัด ศรีอ๊อด
สมาชิกสภา หมู่ 6
นายสิทธิพงศ์ เนตรแสงสี
สมาชิกสภา หมู่ 7
นายสิทธิพงศ์ เนตรแสงสี
สมาชิกสภา หมู่ 7
นางสะเภา จำปาปิ่น
สมาชิกสภา หมู่ 7
นางสะเภา จำปาปิ่น
สมาชิกสภา หมู่ 7
นายหล้า ป้องคูหลวง
สมาชิกสภา หมู่ 8
นายหล้า ป้องคูหลวง
สมาชิกสภา หมู่ 8
นางนิตร ตุ่นนิ่ม
สมาชิกสภา หมู่ 8
นางนิตร ตุ่นนิ่ม
สมาชิกสภา หมู่ 8
นางทองลอบ พิมพา
สมาชิกสภา หมู่ 9
นางทองลอบ พิมพา
สมาชิกสภา หมู่ 9
group หัวหน้าส่วนราชการ
-
ปลัด อบต.
-
ปลัด อบต.
นางสาวศุวภัทร หมื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวศุวภัทร หมื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางฐานนันท์ รินศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางฐานนันท์ รินศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายปริชญ์ รัฐอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปริชญ์ รัฐอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพงษ์ศักดิ์ ขุมขำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ขุมขำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
group สำนักปลัด
นางสาวศุวภัทร หมื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวศุวภัทร หมื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัด
-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพัชรี บุญทา
นักพัฒนาชุมชน
นางพัชรี บุญทา
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวถนิดา เนตรแสงสี
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวถนิดา เนตรแสงสี
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวจริยา เผยพร
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวจริยา เผยพร
นักจัดการงานทั่วไป
นายธนพล ศิริเลิศ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธนพล ศิริเลิศ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอมรรัตน์ ม่วงทิม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอมรรัตน์ ม่วงทิม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสมชาย เหล็กจั่น
พนง.สูบน้ำ
นายสมชาย เหล็กจั่น
พนง.สูบน้ำ
นายนำชัย นวลป้อง
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นายนำชัย นวลป้อง
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นายเริง แต่งน้อย
พนักงานขับรถยนต์
นายเริง แต่งน้อย
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวรัชนีกร เพียธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัชนีกร เพียธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมานนท์ จันทะลี
พนักงานขับเครื่องจักรกล
นายมานนท์ จันทะลี
พนักงานขับเครื่องจักรกล
นายสุทธิชัย ปู่ถิ่น
คนงานเกษตร
นายสุทธิชัย ปู่ถิ่น
คนงานเกษตร
นางเกิง พรมภาพ
นักการภารโรง
นางเกิง พรมภาพ
นักการภารโรง
นายศรเทพ จันทะคุณ
คนสวน
นายศรเทพ จันทะคุณ
คนสวน
นางสาวปริยาภัทร จันทะคุณ
คนงาน
นางสาวปริยาภัทร จันทะคุณ
คนงาน
นายอดุลย์ จันทะคุณ
คนงาน
นายอดุลย์ จันทะคุณ
คนงาน
นายวัชรากร อุ่นโต
คนงาน
นายวัชรากร อุ่นโต
คนงาน
นางสาวสายสุนีย์ มั่นเมือง
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวสายสุนีย์ มั่นเมือง
พนักงานจ้างเหมา
นายสมนึก มั่นเมือง
พนักงานจ้างเหมา
นายสมนึก มั่นเมือง
พนักงานจ้างเหมา
group กองคลัง
นางฐานนันท์ รินศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางฐานนันท์ รินศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรัชณีวรรณ์ บังองค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวรัชณีวรรณ์ บังองค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวเบญจมาศ ภูนัสสูง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวเบญจมาศ ภูนัสสูง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวจันทร์จิรา เรืองฤทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจันทร์จิรา เรืองฤทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางพิจิตร โคกน้อย
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางพิจิตร โคกน้อย
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวณัฐชยา จันทะคุณ
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวณัฐชยา จันทะคุณ
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวชนันทิตา พุดฉิม
จ้างเหมา
นางสาวชนันทิตา พุดฉิม
จ้างเหมา
group กองช่าง
นายปริชญ์ รัฐอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปริชญ์ รัฐอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
นายช่างโยธา
-
นายช่างโยธา
นางสาวนิภาพร จำปาปิ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิภาพร จำปาปิ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพลากร ถมยา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพลากร ถมยา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายณรงค์ชัย จันทะวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายณรงค์ชัย จันทะวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
group กองการศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ขุมขำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ขุมขำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวอัจฉราภรณ์ คำมินทร์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอัจฉราภรณ์ คำมินทร์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุภาพร พุดฉิม
ครู (คศ.1)
นางสาวสุภาพร พุดฉิม
ครู (คศ.1)
นางสาวจิราภา เนตรแสงสี
ครู (คศ.1)
นางสาวจิราภา เนตรแสงสี
ครู (คศ.1)
นางทองหลัน เงื่อนจันทร์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางทองหลัน เงื่อนจันทร์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางดาว จันทะคุณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางดาว จันทะคุณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอมรรัตน์ จันทะลี
จ้างเหมา
นางสาวอมรรัตน์ จันทะลี
จ้างเหมา
แนะนำผู้บริหาร
group ผู้บริหารองค์กร
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 346
เดือนนี้ 6,445
เดือนที่แล้ว 11,969
ทั้งหมด 47,129